Condicions d'ús

I.-AVÍS LEGAL

DADES D’INFORMACIÓ GENERAL

Denominació Social: FRIGORÍFICS FERRER, S.A.U.

C.I.F.: A.-08.555.344

Domicili: Carrer Mas de Bigues, 2 de Vic (08500)

Correu electrònic: legal@fferrer.es

Telèfon: 938862500

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al volum 39.820, foli 178, fulla B-14.263, inscripció 34ª.

A continuació s’exposen els termes i condicions d’ús del lloc web, els Usuaris del mateixa hauran de complir en cada moment.

II.-CONDICIONS D’ÚS

1.- CONDICIONS DEL LLOC WEB

Les Condicions d’ús regulen la utilització del lloc web que FRIGORÍFICS FERRER, S.A.U. posa a disposició dels Usuaris.

L’Avís Legal, el tractament de dades de caràcter personal, i la política de cookies, constitueixen en el seu conjunt els termes i condicions que regeixen l’accés i ús de la part pública del lloc web.

L’accés i utilització del lloc web per part de l’Usuari suposa que aquest accepta a la seva totalitat i s’obliga a complir per complet els Termes i Condicions del lloc web. Per tant, l’usuari ha de llegir atentament les presents condicions d’Ús així com els restants Termes i Condicions del lloc web en cada una de les ocasions que es proposi utilitzar el lloc web, ja que aquestes poden sofrir modificacions. FRIGORÍFICS FERRER, S.A.U. es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar els presents Termes i condicions de la Web.

L’Usuari queda informat i accepta que fins que no es compleixin tots els requisits que en cada cas FRIGORÍFICS FERRER, S.A.U. tingui establerts, la remissió d’una sol·licitud o la petició de contractació de qualsevol dels productes o serveis inclosos a la web no suposen l’inici de relació comercial amb FRIGORÍFICS FERRER, S.A.U.

L’Usuari s’obliga a fer un bon ús del lloc web, entenent-se per bon ús el que sigui conforme amb la legislació vigent, bona fe i ordre públic. Igualment, l’Usuari es compromet a no usar el lloc web amb finalitats fraudulentes, així com a no portar a terme cap conducta que pugui danyar la imatge, els interessos i els drets de FRIGORÍFICS FERRER, S.A.U. o de tercers. Així mateix, l’Usuari es compromet a no realitzar cap acte amb objecte de danyar, inutilitzar o sobrecarregar el lloc web, o que impedeixi, de qualsevol forma, la normal utilització i funcionament del mateix.

S’informa a l’Usuari que, en el cas que incompleixi el contingut o les obligacions que es derivin dels Termes i Condicions del lloc web o de qualsevol altres termes o condicions particulars recollits en el lloc web, FRIGORÍFICS FERRER, S.A.U. es reserva el dret a limitar, suspendre, o finalitzar el seu accés a al lloc web, adoptant qualsevol mesura tècnica que sigui necessària amb aquesta finalitat. Així mateix, FRIGORÍFICS FERRER, S.A.U. es reserva la possibilitat d’exercir aquestes mesures en el supòsit que es sospiti raonablement que l’Usuari està vulnerant qualssevol dels termes o condicions del lloc web o de qualssevol termes o condicions particulars recollits en el lloc web.

FRIGORÍFICS FERRER, S.A.U. es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en el lloc web, incloent els continguts i/o serveis que en el mateix s’integrin, i fins i tot limitar o no permetre l’accés a aquesta informació, en qualsevol moment i sense previ avís. Especialment, FRIGORÍFICS FERRER, S.A.U. es reserva el dret a eliminar, limitar o impedir l’accés al lloc web quan sorgeixin dificultats tècniques per fets o circumstàncies alienes a FRIGORÍFICS FERRER, S.A.U. que, al seu criteri, disminueixin o anul·lin els nivells de seguretat o estàndards adoptats per a l’adequat funcionament del lloc web. A tal efecte, FRIGORÍFICS FERRER, S.A.U. es reserva la facultat de, en tot moment, decidir sobre la continuïtat dels serveis de la societat de la informació que presta a través del lloc web.

2.- RESPONSABILITAT

L’Usuari cal que conegui que les comunicacions a través de les xarxes obertes estan exposades a una pluralitat d’amenaces que fa que no siguin del tot segures. En la seva virtut, és responsabilitat de l’Usuari adoptar les mesures tècniques adequades per controlar raonablement aquestes amenaces i, de forma inexcusable, tenir sistemes actualitzats de detecció de software maliciós com virus, troians, etc., així com tenir actualitzats els pegats de seguretat dels corresponents navegadors. A tal efecte, es recomana a l’Usuari acudir al seu proveïdor de serveis d’accés a Internet que podrà facilitar-li solucions adequades a les seves necessitats, així com revisar aquestes solucions amb caràcter periòdic. Amb l’abast màxim permès per la legislació aplicable, FRIGORÍFICS FERRER, S.A.U. no es responsabilitza dels danys i perjudicis causats a l’Usuari com a conseqüència dels riscos inherents al mitjà empleat, ni dels ocasionats per les vulnerabilitats en els seus sistemes i eines. FRIGORÍFICS FERRER, S.A.U. no garanteix tampoc la total seguretat dels seus sistemes, i malgrat que té adoptades mesures de seguretat adequades, no pot descartar-se de forma absoluta l’existència de vulnerabilitats i, en conseqüència, l’Usuari ha de ser previngut i diligent en la interactuació del lloc web.

El lloc web pot ser utilitzat únicament per a ús personal i no comercial. L’Usuari en cap cas no podrà divulgar informació comercial o portar a terme qualsevol activitat en el lloc web, de qualsevol forma i de qualsevol condició.

FRIGORÍFICS FERRER, S.A.U. no assumeix cap responsabilitat que pugui derivar-se de:

 • La utilització incorrecta dels continguts de la seva web, reservant-se el dret de modificar-los, suprimir-los o limitar o eliminar l’accés als mateixos temporalment o definitivament quan ho estimi pertinent, així com dels problemes tècnics que pugui patir l’Usuari durant la seva connexió amb la web de https://www.fferrer.es

 • Els perjudicis que puguin ser ocasionats per terceres persones a través d’intromissions o suplantacions il·legítimes que escapin del control de FRIGORÍFICS FERRER, S.A.U.

 • Els errors de seguretat derivats de la utilització d’ordinadors o altres dispositius que estiguin infectats per virus informàtics, cucs, troians, etc., o del fet d’utilitzar versions no actualitzades de navegadors que poguessin produir un mal funcionament, així com d’una mala utilització del navegador.

 • Els possibles desajustos que puguin originar-se temporalment entre les condicions dels productes i serveis oferts per FRIGORÍFICS FERRER, S.A.U. i els publicats a través de la web.

Així mateix, FRIGORÍFICS FERRER, S.A.U., informa a l’Usuari que la funció dels enllaços que apareguin en aquesta pàgina a altres llocs web aliens a FRIGORÍFICS FERRER, S.A.U. és exclusivament facilitar-li l’accés a informació, utilitats i serveis, sense que en cap cas suposi suggeriment, invitació o recomanació sobre els mateixos. Per tant, en cap cas, FRIGORÍFICS FERRER, S.A.U. garanteix les informacions, serveis o productes que puguin existir en aquests llocs web, de manera que no respondrà de possibles danys o perjudicis que puguin derivar-se de la contractació de serveis i productes, utilització o simple accés a la citada informació ni del compliment de la legislació vigent per aquests tercers, en especial, de la relativa a protecció de dades de caràcter personal i comerç electrònic.

FRIGORÍFICS FERRER, S.A.U. no està obligada a controlar la utilització que terceres persones facin del seu lloc web, i, en conseqüència, no és responsable del mal ús que aquestes terceres persones poguessin arribar a fer, essent de la plena responsabilitat d’aquestes l’incompliment de les condicions contingudes en aquest avís legal. En particular, FRIGORÍFICS FERRER, S.A.U. no es responsabilitza pel contingut o manifestacions que puguin efectuar-se en qualsevol fòrum o debat vinculat amb aquesta web, quedant prohibida qualsevol transmissió de dades que els usuaris puguin realitzar que infringeixi els drets de propietat de tercers o el contingut dels quals sigui il·legal, difamador o immoral, reservant-se el dret d’impedir o prohibir l’accés a qualsevol usuari que introdueixi a la web continguts contraris a les normes legals o immorals, i reservant-se el dret d’exercir les mesures legals que estimi oportunes per evitar aquest tipus de conductes.

3.- ENTORN SEGUR

FRIGORÍFICS FERRER, S.A.U. proporciona un entorn segur tant a les operacions i consultes realitzades a través del seu web, com a tots els formularis que contenen dades personals.

Tota aquesta informació es transmet utilitzant encriptació de dades mitjançant el protocol de xifrat requerit a l'efecte, que garanteix la confidencialitat dels missatges impedint que terceres persones puguin veure o capturar la informació que s'intercanvia.

4.- DRETS DE FRIGORÍFICS FERRER, S.A.U.

 • Conservar, modificar o suspendre la seva web sense avís previ.

 • Modificar el preu de les ofertes.

 • Rebutjar comandes per falta d’existències o impagament del client.

 • Rebutjar l’accés a les eines informàtiques a clients en cas d’incompliment d’aquestes condicions.

 • Percebre l’import de les compres del client, acceptada la transacció.

 • Procedir a corregir o esmenar errors humans o informàtics.

5.- DRETS DE PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

FRIGORÍFICS FERRER, S.A.U. té els drets de propietat intel·lectual sobre els "Continguts" de la web, entesos aquests, sense efecte limitador, els texts, documents, imatges, vídeos, enregistraments sonors, disseny gràfic i interfície d'usuari del lloc web, codi del web -incloent la disposició dels continguts en la mateixa-, dret sui generis sobre les bases de dades subjacents, els programes d'ordinador subjacents (inclosos els codis font i objecte) i, en definitiva, tots els elements que integren el Lloc Web, de manera que queda prohibida la reproducció, distribució, comunicació pública, i transformació, sense l'autorització prèvia de FRIGORÍFICS FERRER, S.A.U. derivant-se les responsabilitats a què puguin donar lloc com a conseqüència de la vulneració de les lleis de propietat intel·lectual. Igualment, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts de la pàgina web estan protegits per llei i degudament registrats a nom del seu titular, derivant-se les responsabilitats que en puguin succeir com a conseqüència de la vulneració de les lleis de propietat industrial.

L'ús del lloc web per part de l'usuari no suposa la cessió de cap dret de propietat intel·lectual i/o industrial sobre el Lloc Web, els continguts i/o els signes distintius de FRIGORÍFICS FERRER, S.A.U. A aquest efecte, i llevat dels supòsits en què estigui legalment permès o hi hagi prèvia autorització de FRIGORÍFICS FERRER, S.A.U., queda expressament prohibit a l'usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció i/o reutilització del Lloc Web, els seus Continguts i/o els signes distintius de FRIGORÍFICS FERRER, S.A.U. o de qualssevol altres tercers incorporats al Lloc Web. FRIGORÍFICS FERRER, S.A.U. es reserva la possibilitat d'exercir les accions legals que corresponguin contra els usuaris que violin o infringeixin els drets de propietat intel·lectual i/o industrial.

Sense el previ consentiment per escrit de FRIGORÍFICS FERRER, S.A.U. l'usuari no podrà referir-se a si mateix com un representant autoritzat de FRIGORÍFICS FERRER, S.A.U. en promocions, anuncis, ni utilitzar els logotips, marques comercials, marques de serveis, o qualsevol altra variant de les anteriors, o llançar qualsevol anunci públic referit a FRIGORÍFICS FERRER, S.A.U. o al present contracte.

FRIGORÍFICS FERRER, S.A.U. es reserva el dret d'utilitzar i reproduir a títol gratuït les imatges i vídeos relatius a les seves botigues i productes que els usuaris publiquin a les xarxes socials i Internet.

6.- ESTABIMENT D’ENLLAÇOS AMB EL LLOC WEB

Queda prohibit l'establiment d'enllaços amb destinació al lloc web, llevat que el mateix hagi estat prèviament autoritzat per FRIGORÍFICS FERRER, S.A.U. A l'autorització que a l'efecte concedís FRIGORÍFICS FERRER, S.A.U. per a l'establiment de l'enllaç, que haurà de formalitzar-se de manera expressa i escrita, hauran de pactar-se detalladament les condicions de tal enllaç pel que fa a frames, marcs, visualitzacions i control de continguts a enllaçar.

7.- LLOCS ENLLAÇATS

El lloc web pot albergar enllaços a llocs de tercers. Al fer clic a aquests enllaços, l'Usuari reconeix que FRIGORÍFICS FERRER, S.A.U. no pot garantir el contingut d'aquests, i accepta, per tant, accedir-hi pel seu propi risc. En aquests casos, FRIGORÍFICS FERRER, S.A.U. actuaria com un prestador de serveis d'intermediació, segons el que disposa l'article 17 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic. D'acord amb el que preveu la citada legislació, FRIGORÍFICS FERRER, S.A.U. no serà responsable dels serveis i continguts facilitats a través dels llocs enllaçats.

L'existència de llocs enllaçats no comporta recomanació, promoció, identificació o conformitat de FRIGORÍFICS FERRER, S.A.U. amb les manifestacions, continguts o serveis proporcionats a través dels llocs enllaçats. Per tant, FRIGORÍFICS FERRER, S.A.U. no es fa responsable del contingut dels llocs enllaçats, ni de les seves condicions d'ús i polítiques de privacitat, sent l'usuari l'únic responsable de comprovar-los i acceptar-los cada vegada que accedeixi i faci servir els mateixos.

8.- COMUNICACIÓ D’ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT I INADEQUAT

Si l'usuari té coneixement que alguna informació o contingut del lloc web o facilitades a través del mateix és il·lícit, lesiu de drets de tercers o contrari al que estableixen aquestes Condicions d'Ús o, de qualsevol altra manera, contrari a la moral, usos i bons costums, podrà posar-se en contacte amb FRIGORÍFICS FERRER, S.A.U. indicant els punts següents:

 • Dades personals i de contacte del comunicant

 • Descripció dels fets que considera inapropiats, així com la direcció concreta a la que es trobi disponible

La recepció per part de FRIGORÍFICS FERRER, S.A.U. de la comunicació ut supra indicada no suposarà el coneixement efectiu de les activitats i/o continguts indicats pel comunicant quan això no resulti palmari i evident. En qualsevol cas, FRIGORÍFICS FERRER, S.A.U. es reserva el dret de suspendre o retirar els continguts que, tot i no ser il·lícits, resultin contraris a les normes establertes en aquestes Condicions d'Ús, sospesant en cada cas els béns jurídics en conflicte.

9.- INTEGRALITAT

Si una o diverses de les disposicions de les presents Condicions es declaren nul·les en virtut de l'aplicació d'una llei, reglament o qualsevol altra disposició normativa, o després d'una decisió judicial o administrativa ferma, les restants disposicions conservaran la seva validesa i abast.

El fet que una de les parts no hagi exigit l'aplicació d'una clàusula qualsevol de les presents Condicions de manera permanent o temporal, no podrà considerar-se en cap cas com una renúncia a aquesta clàusula.

10.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

D'acord amb el que disposa l'article 3 de la Llei 34/2002 de 11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, les lleis aplicables als serveis de la societat de la informació que FRIGORÍFICS FERRER, S.A.U. presta a través del Lloc Web seran les d'Espanya.

Per a qualsevol qüestió que pogués plantejar-se en relació amb les condicions contingudes en aquestes condicions, així com derivar-se de qualsevol contractació i prestació dels serveis oferts per FRIGORÍFICS FERRER, S.A.U., les parts es sotmeten expressament i exclusivament als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Vic i als seus superiors jeràrquics, renunciant a qualsevol altre fòrum o domicili que els pogués ser d’aplicació.

III.- CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ ELECTRÒNICA

1. DISPOSICIONS GENERALS

Les presents condicions generals són aplicables a les adquisicions de productes i/o serveis realitzades a través d'aquesta pàgina d'Internet entre la societat FRIGORÍFICS FERRER, S.A.U. i tota persona que efectuï una compravenda a través de la pàgina web: https://www.fferrer.es

Les presents condicions han estat elaborades de conformitat amb el que estableix la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic i la Llei 7/1998 sobre Condicions Generals de Contractació, i totes les disposicions legals autonòmiques o estatals que resultin d’aplicació.

Les presents Condicions Generals de Contractació Electrònica són d’aplicació exclusiva. Per consegüent, qualsevols termes o condicions que contravinguin o difereixin de les establertes en aquest document, així com qualsevol acord verbal o escrit que les modifiqui no seran aplicables, excepte que siguin acceptades expressament i per escrit per FRIGORÍFICS FERRER, S.A.U.

A continuació es presenta el document contractual que regularà la contractació dels productes i/o serveis adquirits a la pàgina web https://www.fferrer.es, la propietat de la qual pertany a l'empresa FRIGORÍFICS FERRER, S.A.U.

L'acceptació del present document implica que l'adquirent manifesta:

a. Que és una persona amb capacitat suficient per contractar.

b. Que ha llegit, entén i comprèn les condicions de contractació que aquí es detallen.

c. Que accepta les obligacions aquí establertes.

FRIGORÍFICS FERRER, S.A.U. es reserva el dret de modificar unilateralment les presents condicions, sense que això impliqui afectar les adquisicions de béns i/o serveis efectuats amb anterioritat a la modificació. És a dir, en el cas de modificació de les condicions per part de FRIGORÍFICS FERRER, S.A.U., les condicions a aplicar a cada Usuari, sempre seran les que va acceptar en el moment d'efectuar la seva compra.

Amb caràcter previ a la contractació i en tot cas en el procés de compra, es podrà accedir, arxivar i imprimir aquestes Condicions per a la seva consulta. Aquestes Condicions estaran disponibles en català, castellà, anglès i francès.

Si alguna de les clàusules o condicions d'aquest contracte fos declarada il·legal o nul·la, el contracte continuarà vigent en la resta de les seves clàusules.

2. IDENTIFICACIÓ DE LES PARTS

D'una banda, FRIGORÍFICS FERRER, S.A.U., amb CIF- A.-08.555.344, amb domicili a Vic, al Carrer Mas de Bigues, 2 (CP 08500), inscrita al Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al volum 39.820, foli 178, fulla B-14.263, inscripció 34ª. Per a més informació vid. apartat d'Informació general.

I d'una altra, l’Usuari, registrat en el lloc web mitjançant el seu propi nom, sent responsable de la veracitat de totes les dades i manifestacions facilitades.

3. OBJECTE DEL CONTRACTE

El present acord contractual té per objecte la regulació de les condicions contractuals de compravenda nascuda entre el prestador (FRIGORÍFICS FERRER, S.A.U.) i l’Usuari en el moment en què aquest últim ho accepta, durant el procés de contractació en línia, la casella corresponent.

La compra dels productes i serveis oferts a la pàgina d'internet https://www.fferrer.es comporta el lliurament per part de FRIGORÍFICS FERRER, S.A.U. obligant-se l’Usuari a abonar el preu del producte i/o servei públicament exposat a través de l'assenyalat al lloc web, i a fer un ús del mateix d'acord amb la llei i a les presents condicions.

Cadascun dels productes i/o serveis podran ser objecte d'una regulació específica mitjançant les condicions particulars de contractació de cada un d'ells.

4. PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ

Per iniciar el procés de compra serà imprescindible registrar-se.

El procés de compra és fàcil i ràpid:

4.1 Identificació

a) Si l’Usuari ja s'ha registrat amb anterioritat, haurà d'introduir el Codi de Client i la contrasenya, i clicar a "Entra".

Si l’Usuari ha oblidat la contrasenya pot restaurar-la fent clic a “Ha oblidat la seva contrasenya?". Tot seguit, es remetrà un correu electrònic a l’Usuari on se li remetrà una nova contrasenya.

b) Si l’Usuari és nou, haurà de crear un compte clicant a “Crear un compte” on se li demanaran les següents dades: NIF; codi client; telèfon; observacions, on es podrà fer constar el que l’Usuari cregui oportú que s’hagi de tenir en compte; correu electrònic i claus d’accés.

4.2 Trobar un producte

Els productes que s’ofereixen a la pàgina web https://www.fferrer.es estan separats per les diferents categories:

- Peix fresc

- Peix congelat

- Cefalòpodes

- Marisc

- Precuinats

- Postres

- Refrigerats

- Verdures

- Patates

- Gel

- Gelats

- Pa i brioixeria

- Carns

L'Usuari també pot utilitzar el motor de cerca, que apareix a la part superior de la pàgina web.

Quan l’Usuari hagi trobat el producte desitjat, haurà de clicar sobre la imatge per accedir a la descripció i característiques del producte. També hi ha la possibilitat d’afegir el producte a la cistella en aquest moment clicant a “Afegir a la cistella” i, al seu torn, pot modificar-ne la quantitat.

Si l’Usuari accedeix a la descripció i característiques del producte, des d’allà, també pot afegir-lo a la cistella (clicant a “Afegir a la cistella”) i modificar la quantitat.

Per agilitzar el procés anterior, l’Usuari pot clicar a la pestanya de “Comanda ràpida” i introduir el codi de l’article, i aleshores li apareixerà el producte, podrà seleccionar la quantitat i clicar a “Afegir a la cistella”.

Així mateix, l’Usuari pot accedir a l’apartat d’ofertes, on trobarà un llistat de productes amb preus especials.

4.3 Resum de la cistella de compra

A la cistella de la compra, l’Usuari podrà visualitzar els productes que hagi afegit, la descripció, el preu unitari i total per producte, i el preu total amb l'IVA inclòs, desglossant-se, al seu torn, l'import que correspon al IVA. Així mateix, en aquesta fase, l’Usuari, podrà modificar les quantitats o suprimir els articles que no desitgi.

Arribats en aquest punt, l'Usuari tindrà l'opció de "Continuar comprant", “Netejar la cistella de la compra”, “Actualitzar la cistella de la compra”, o bé, “Confirmar la comanda”.

4.4 Confirmació de la compra

Si l’Usuari confirma la comanda, a continuació li apareixerà un resum de tots els productes seleccionats, i trobarà un espai habilitat per formular comentaris. En aquest moment, l’Usuari tindrà a la seva disposició un calendari on podrà seleccionar la data d’entrega de/ls article/s.

A continuació, caldrà que, abans de prémer de nou “Confirmar comanda”, l’Usuari accepti les presents Condicions d’ús i de Contractació electrònica i la política de privacitat, les quals es troben accessibles gratuïtament i en qualsevol moment a la pàgina web corporativa https://www.fferrer.es/compraonline . Així mateix, es garanteix a l’Usuari el dret a sol·licitar una còpia física en qualsevol moment.

Paral·lelament, l’Usuari rebrà un correu electrònic de confirmació de compra amb el número de comanda, les característiques del/s producte/s adquirits, el preu i la data de contractació i la data estimada d’entrega.

4.5 Facturació

L’Usuari tindrà l’opció de descarregar la factura en format pdf. a través de la pàgina web, clicant sobre el nom de l’Usuari, situat a la part superior dreta, i seguidament caldrà fer un clic a “El meu compte” i finalment a “Les meves factures”.

4.6 Mètode d’enviament

La comanda s’entregarà a la direcció d’entrega que hagi indicat l’Usuari.

4.7 Pagament

4.7.1 Disposicions generals

L'ordre de pagament donada per l'usuari implica necessàriament l'adhesió a aquestes Condicions Generals així com de les condicions particulars de la comanda.

Per a qualsevol forma de pagament escollida per l’Usuari, tots els pagaments estaran subjectes als termes i condicions aplicables a l'Usuari per les entitats financeres que intervenen o per les plataformes de pagament de forma segura.

FRIGORÍFICS FERRER, S.A.U., es reserva el dret de cancel·lar pagaments o comandes en el cas d'existir indicis d'operacions fraudulentes posant en coneixement de les autoritats competents les conductes que siguin susceptibles d'investigació per a la prevenció del frau.

4.7.2 Modalitat i detalls del pagament

La modalitat i els detalls del pagament seran els que s’indiquin a la comanda, document d’acceptació de la comanda, l’oferta, el pressupost, o bé les acordades amb cada Usuari en concret.

5. ELS PRODUCTES

La pàgina web https://www.fferrer.es/ intenta plasmar, amb la màxima precisió possible, les característiques tècniques i estètiques dels productes, si bé, l’Usuari ha de tenir present que poden existir lleus diferències entre l’apreciació del producte a la pàgina web i la realitat. Per aquest motiu, l’Usuari tindrà la possibilitat de desistir de la seva compravenda seguint l’establert a l’apartat de Dret de Desistiment.

6. PREU

6.1 Moneda i impostos

El preu dels productes oferts a la pàgina d'Internet FRIGORÍFICS FERRER, S.A.U., estan assenyalats en euros (€), i abans de confirmar la comanda es desglossen els impostos que siguin d’aplicació.

Els preus poden canviar en qualsevol moment, però els possibles canvis no afectaran les comandes o compres respecte als que l’Usuari ja hagi rebut una confirmació de comanda.

6.2 Despeses d’enviament

Excepte que expressament s’indiqui el contrari, els preus no inclouen les despeses d’enviament o qualssevol altres serveis addicionals al/s producte/s adquirits.

Les despeses d’enviament de cada comanda es calculen en temps real en funció de l’import de la cistella de la compra, així com de la direcció d’entrega. En aquest sentit, les despeses d’enviament s’aniran recalculant en cada moment al realitzar la compra a través de la web, i apareixeran en tot moment a la cistella de compra de l’Usuari, clarament diferenciats del preu de l’article inclòs en el mateix.

Amb caràcter previ a la confirmació de la comanda, s’informarà l’Usuari del preu final de la seva compra incloent les despeses de transport de la mateixa.

7. DISPONIBILITAT DEL PRODUCTE

En el cas que la confirmació de la compravenda es produeixi sobre la totalitat dels productes seleccionats per l’Usuari, FRIGORÍFICS FERRER, S.A.U. contactarà amb l’Usuari a través de correu electrònic de confirmació de compra amb el número de comanda.

En el cas que la confirmació de la compravenda es produeixi de manera parcial per la manca de disponibilitat d'alguns productes seleccionats per l’Usuari, FRIGORÍFICS FERRER, S.A.U. contactarà amb el mateix informant-lo dels productes finalment afectats per la compravenda, i en conseqüència, FRIGORÍFICS FERRER, S.A.U. no li servirà, ni li cobrarà ni li facturarà els productes dels que no hi hagi disponibilitat. La devolució de l'import abonat per l’Usuari sempre s'efectuarà a través del mitjà que s’acordi en cada cas.

En el supòsit que no sigui possible executar el contracte de compravenda per falta de disponibilitat dels productes seleccionats per l’Usuari, FRIGORÍFICS FERRER, S.A.U. retornarà sense cap demora indeguda les sumes que hagués abonat l’Usuari en virtut d'aquest.

8. DEVOLUCIÓ DEL PRODUCTE

8.1. Forma d’exercir la devolució

L’Usuari té dret a retornar totalment o parcialment de les compres que faci a FRIGORÍFICS FERRER, S.A.U. en línia en un termini màxim d’un mes.

El termini per sol·licitar la devolució expirarà dins del termini d’un mes des que l’Usuari o un tercer pel mateix indicat, hagi adquirit la possessió material dels béns de la comanda.

Per exercir la devolució dels productes adquirits, l’Usuari podrà notificar-ho directament amb el seu venedor.

8.2 Conseqüències

La devolució de l'import que hagués abonat l’Usuari sempre s'efectuarà amb el mitjà de pagament que s’acordi en cada cas.

En el cas que l’Usuari exerceixi el seu dret de retornar els productes de la compravenda realitzada, FRIGORÍFICS FERRER, S.A.U. reemborsarà l'import que prèviament s’hagués carregat a l’Usuari.

El transportista recollirà l'article a l'adreça indicada per l'Usuari.

L’Usuari haurà d'assumir els costos directes associats a la devolució dels béns.

A partir d’un mes des de la data de recepció del bé, la devolució no tindrà validesa.

8.3 Excepcions

L'anterior no és aplicable a:

Béns confeccionats conforme a les especificacions de l’Usuari o clarament personalitzats.

Béns que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa.

Béns precintats que no siguin aptes per a ser retornats per raons de protecció de la salut o d'higiene i que hagin estat desprecintats després del lliurament.

Tot i això, òbviament, l’Usuari podrà sol·licitar la devolució parcial dels productes adquirits a través del contracte de compravenda.

9. INTEGRALITAT

Si una o diverses de les disposicions de les presents Condicions es declaren nul·les en virtut de l’aplicació d’una llei, reglament o qualsevol altra disposició normativa, o després d’una decisió judicial o administrativa ferma, les restants disposicions conservaran la seva validesa i abast.

El fet que una de les parts no hagi exigit l’aplicació d’una clàusula de les presents condicions de manera permanent o temporal, no podrà considerar-se en cap cas com una renúncia a aquesta clàusula.

10. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Conforme al disposat a l’article 3 de la Llei 34/2002 d’11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç electrònic, les lleis aplicables als serveis de la societat de la informació que FRIGORÍFICS FERRER, S.A.U. presta a través del lloc web seran les d’Espanya.

Per a qualsevol qüestió que pogués plantejar-se en relació amb les condicions contingudes en aquestes condicions, així com derivar-se de qualsevol contractació i prestació dels serveis oferts per FRIGORÍFICS FERRER, S.A.U., les parts es sotmeten expressament i exclusivament als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Vic i als seus superiors jeràrquics, renunciant a qualsevol altre fòrum o domicili que els pogués ser d’aplicació.

III.- TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

Responsable del tractament:
Raó Social: Frigorífics Ferrer, S.A.U.
Domicili Social: Carrer Mes de Bigas, 2 de Vic (08500)
Correu electrònic: legal@fferrer.es

Telèfon: 938862500
CIF: A.-08.555.344
Inscrites en el Registre Mercantil de Barcelona, en el volum 39.820, foli 178, fulla número B-14.263, inscripció 34a.

A través del present avís, Frigorífics Ferrer, S. a. informa els usuaris del lloc web que, en compliment amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la Protecció de les Persones Físiques respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació de dades (en endavant, RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, les dades personals facilitades seran incorporats al nostre fitxer titularitat de Frigorífics Ferrer, S. a. amb domicili al Carrer Mes de Bigas, 2 de Vic (08500).

L'accés al nostre espai Web no exigeix que l'usuari realitzi un registre previ. No obstant això, l'accés a i la navegació per aquest espai Web suposa que l'usuari accepta íntegrament la present política de privacitat i la de cookies.

I. Legitimació del tractament

La legitimació per a dur a terme el tractament de les dades dels usuaris es basa en el consentiment de l'interessat, sol·licitat en el cas concret.

Per part seva, la gestió de contractació de serveis, pagament, facturació i enviaments corresponents està legitimada per la pròpia execució del contracte.

El tractament de les dades amb la finalitat de remetre butlletins electrònics sobre serveis, esdeveniments i notícies relacionats amb la nostra activitat professional es basa en l'interès legítim de l'empresa per a dur a terme aquests tractaments de conformitat amb la normativa vigent.

En relació amb la remissió del seu Curriculum vitae i inscripcions a ofertes professionals que puguem publicar, la legitimació del seu tractament es basa en el consentiment de l'usuari que remet les seves dades, qui el pot retirar en qualsevol moment, encara que això faria que la seva candidatura no es pogués tenir en compte en els nostres processos de selecció de personal. No obstant això, la retirada del seu consentiment no afectarà la licitud dels tractaments realitzats amb anterioritat.

D'igual forma, es podrà utilitzar la informació de l'usuari per al compliment de les diferents obligacions legals de l'empresa.

II. Finalitat del tractament

L'informem que es recopilen exclusivament aquelles dades necessàries per al correcte desenvolupament de la relació existent entre les parts i, en concret, per a una o diverses finalitats següents:

Gestionar la contractació de serveis i aquelles gestions administratives pròpies de la relació comercial existent.

Gestionar l'ús de qualsevol de les funcionalitats posades a la seva disposició en aquest espai web, incloent, de forma enunciativa i, per tant, no limitativa, la subscripció als butlletins informatius i les consultes o sol·licituds d'informació.

Gestionar la remissió del seu Curriculum vitae a través del formulari habilitat o en cas d'inscripció a les diferents ofertes de treball del grup.

L'usuari garanteix l'autenticitat de les dades comunicades i serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes. Les dades de caràcter personal que ens faciliti es tractaran sempre de conformitat amb el RGPD.

Li comuniquem que l'empresa és el destinatari final d'aquestes dades i és qui decideix la finalitat, el contingut i l'ús del tractament de les dades de caràcter personal que ens facilitin els usuaris.

III. Comunicació de dades.

Li recordem que no es realitzaran cessions a tercers, excepte en cas d'obligació legal.

IV. Mesures de seguretat <p">D'acord amb la normativa vigent, l'empresa garanteix que ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a mantenir el nivell de seguretat requerit relacionat amb la naturalesa de les dades personals tractats.

L'empresa posa de manifest el seu compromís amb la protecció de les dades personals i la privacitat dels usuaris, i duu a terme les mesures de seguretat tècniques necessàries per a evitar la seva pèrdua, manipulació, difusió o alteració.

V. Període de conservació de les dades

L'informem que les seves dades se suprimiran en el moment en què arrebossat el seu consentiment i que es procedirà a la seva destrucció, excepte quan existeixi una norma legal que requereixi la seva conservació, procedint, en aquest cas, al bloqueig de les seves dades fins que transcorri el termini de conservació.

VI. Drets dels usuaris Finalment, l'informem també que en qualsevol moment pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició respecte a les seves dades de caràcter personal prevists en la normativa en matèria de protecció de dades, enviant un escrit acompanyat d'una fotocòpia del document d'identitat al correu electrònic legal@fferrer.es

En concret, pot exercir els drets que s'esmenten a continuació.

Revocar els consentiments atorgats.

Obtenir confirmació sobre si l'empresa està tractant dades personals que el concerneixen o no.

Accedir a les seves dades personals.

Rectificar les dades inexactes o incompletes.

Sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats per a les quals van ser recopilats.

Exercir la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes en la normativa de protecció de dades.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular en el tractament de les seves dades, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. L'empresa deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos o l'exercici de la defensa de possibles reclamacions.

Obtenir intervenció humana, a expressar el seu punt de vista i a impugnar les decisions automatitzades adoptades per part de l'empresa, si escau.

Sol·licitar la portabilitat de les seves dades. Aquest lloc web pot contenir enllaços a pàgines externes i l'empresa no assumeix cap responsabilitat sobre els continguts ni sobre qualsevol altre aspecte relacionat amb aquestes pàgines o llocs web.

L'empresa es reserva el dret a modificar la present política de privacitat d'acord amb el seu propi criteri, o per motiu d'un canvi legal, doctrinal o de jurisprudència de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. L'ús de la web després dels canvis implicarà l'acceptació d'aquests.

En cas de disconformitat en relació a la tramitació de les seves dades, pot presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, organisme que ostenta l'autoritat de control en la matèria, situada al Carrer Jorge Juan, 6 de Madrid (CP 28001).

IV.- POLÍTICA DE COOKIES

Responsable del tractament:

 • Raó Social: Frigorífics Ferrer, S.A.U.

 • Domicili Social: Carrer Mas de Bigas, 2 de Vic (08500)

 • Correu electrònic: legal@fferrer.es

 • Telèfon: 938862500

 • CIF: A.-08.555.344

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, al volum 39.820, foli 178, full número B-14.263, inscripció 34ª.

Definició i funció de les cookies

Què són les cookies? Una cookie és un fitxer que es descarrega al seu ordinador en accedir a determinades pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d'un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma en què utilitzi el seu equip, es poden utilitzar per reconèixer l'usuari.

Quins tipus de cookies utilitza aquesta pàgina web?

 • Cookies pròpies: Són aquelles que s'envien a l'equip terminal de l'usuari des d'un equip o domini gestionat per el propi editor i des del qual es presta el servei sol·licitat per l'usuari. Aquest lloc no utiltza cap cookie pròpia.

 • Cookies de tercer: Són aquelles que s'envien a l'equip terminal de l'usuari des d'un equip o domini que no és gestionat per l'editor, sinó per una altra entitat que tracta les dades obtingudes mitjançant les cookies. Totes les cookies d'aquest lloc són de tercer.

 • Cookies de sessió: Són un tipus de cookies dissenyades per demanar i emmagatzemar dades mentre l'usuari accedeix a una pàgina web. Aquest lloc no utlitza cap cookie de sessió.

Així mateix, és possible que en visitar alguna pàgina web o en obrir algun e-mail on es publiqui algun anunci o alguna promoció sobre els nostres productes o serveis s'instal·li en el seu navegador alguna cookie que ens serveix per mostrar posteriorment publicitat relacionada amb la recerca que hagi fet, desenvolupar un control dels nostres anuncis en relació, per exemple amb el nombre de vegades que són vistos, on apareixen, a quina hora es veuen, etc.

Revocació i eliminació de cookies

Vostè pot permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador instal·lat al seu ordinador, en cas que no permeti la instal·lació de cookies al seu navegador és possible que no pugui accedir a alguna de les seccions de nostra web. Per a més informació sobre com bloquejar l'ús de les cookies pot fer-ho a través del Navegador

 • Google Chrome (Configuració > Mostrar opcions avençades > Privadesa (Configuració de Contingut) > Cookies)

Més informació: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=ca

 • Microsoft Internet Explorer (Opcions de Internet > Privadesa > Avançada)

Més informació: https://support.microsoft.com/ca-es/help/17442

 • Firefox (Opcions > Privadesa > Cookies)

Més informació: https://support.mozilla.org/ca/kb/activa-i-desactiva-les-galetes-que-les-pagines-web

 • Safari, iPad y iPhone (Preferències > Privadesa)

Més informació: https://support.apple.com/es-es/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

 • Opera (Configuració > Opcions > Avançada > Cookies)

Més informació: https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/

Les cookies que actualment genera aquest lloc web són:

Tercers prestadors de serveis

En concret els tercers prestadors de serveis amb els quals hem contractat algun servei per al qual és necessària la utilització de cookies són:

Si vols més informació sobre l'ús de cookies pots demanar a legal@fferrer.esU18267P3